1.    WIE ZIJN WIJ

De termen “wij”, “ons” of “onze” betekent in deze tekst Xo10 B.V. Onze maatschappelijke zetel is gelegen op Pedro de Medinalaan 87a, b, 1086 XP Amsterdam. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van onze activiteiten.

2.    WAT BETEKENT JOUW PRIVACY VOOR ONS

Privacy beschouwen wij als een essentieel onderdeel voor een goede relatie met onze klanten en partners. Daarom willen wij je volledig informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je met ons deelt, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren, delen en ander gebruik ervan. Al deze handelingen worden officieel “verwerkingen” genoemd. Het is belangrijk voor ons dat je hiervan goed op te hoogte bent zodat je te allen tijde beroep kan doen op je rechten, die wij hieronder zullen toelichten.

3.    WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens beschouwen we als “alle informatie over een identificeerbare of reeds geïdentificeerde natuurlijke persoon”. Met “identificeerbaar” bedoelen we alle gegevens zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, etc. die gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

4.    WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN WELKE RECHTEN HEBBEN WIJ DAARTOE

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende redenen:

(a)    Klantenbeheer: al onze vroegere en huidige klanten kunnen altijd bij ons terecht. Om dit te bewerkstelligen, verzamelen we de persoonsgegevens van onze contactpersonen en gebruiken we deze om met onze klanten te communiceren. De rechtsgronden die we hanteren om dit te doen zijn het gerechtvaardigd belang en het respecteren van onze contractuele verplichtingen.

(b)    Verkoop: we verzamelen de contactgegevens van potentiële klanten wanneer we je business card ontvangen, wanneer je ons belt of een e-mail stuurt. Je bereikt ons ook via het contactformulier op onze website. Als je hiervan gebruik maakt, gebruiken we je opgegeven contactgegevens om te antwoorden op je vraag of verzoek. Deze contactgegevens verwerken wij op de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang.

(c)    Leveranciersbeheer: een goede vertrouwensband met onze leveranciers behoort tot onze kernwaarden. Voor een vlotte verwerking verzamelen en verwerken wij ook hun gegevens. Contractuele en wettelijke verplichtingen geven ons de rechtsgrond om deze gegevens te verwerken.

(d)    Financieel beheer: om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen zijn we genoodzaakt om voor onze boekhouding en facturatie verschillende persoonsgegevens bij te houden.

(e)    Personeelsbeheer: wij willen onze medewerkers een ideale werkomgeving bezorgen. Daarom verzamelen we hun gegevens voor administratieve redenen, alsook voor het opvolgen van hun talenten zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij verwerken hun gegevens ook voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

(f)    Werkplanning: wij houden gegevens bij omtrent de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van ons personeel, alsook de planning en opvolging van taken, werkbelasting en prestaties. Voor deze verwerking roepen we ons gerechtvaardigd belang (efficiënte werking) in als rechtsgrond.

(g)    Personeelsaanwerving: wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent om ons team te versterken. Persoonsgegevens van sollicitanten worden gebruikt voor onze selectieprocedures zodat wij een goede match tussen werknemer en werkgever garanderen. Wij verwerken deze gegevens omwille van precontractuele redenen op verzoek van de betrokkene. Als wij je gegevens langer in onze talentenpool willen houden, zullen we eerst om je toestemming vragen. Die kan je te allen tijde intrekken.

(h)    Websitebeheer: je persoonsgegevens helpen ons om zowel onze website alsook je gebruiksgemak te verbeteren. Denk hierbij aan het monitoren van veiligheid, beschikbaarheid, vermogen en prestaties. Kortom, de algemene gezondheid van onze website. Deze gegevens verwerken wij op basis van de rechtsgronden van ons gerechtvaardigd belang (veiligheid) en wettelijke verplichtingen.

(i)    Direct marketing: wij versturen je geen e-newsletters, maar we gebruiken je (professioneel) adres wel om je papieren uitnodigingen te versturen. Voor deze gegevensverwerking roepen wij de rechtsgrond gerechtvaardigd belang in.

5.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Via onze website

(a)    Contactgegevens: als je gebruikt maakt van het contactformulier, wordt er gevraagd om ons de volgende informatie te bezorgen: naam, e-mailadres en de eventuele persoonsgegevens die je zelf ingeeft in het vrije vak. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen of bankrekeningnummers in te geven. Dit is informatie die je ons rechtstreeks verstrekt.

(b)    Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens wat betreft je gebruik van onze website: IP-adres (uitsluitend na akkoord cookiemelding), ID en type van je toestel, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van je bezoek. Deze data bundelen wij zodat ze ons meer inzicht verschaft over hoe bezoekers onze website gebruiken. Soms worden deze gegevens geanonimiseerd, wat betekent dat de gebruikersinformatie niet meer kan gebruikt worden om je te identificeren. In dat geval geldt deze Privacy Policy niet meer. Alle gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van onze website.

Via onze diensten:

(c)    Klantengegevens: de contactgegevens van de contactpersonen bij onze klanten, communicatie met betrekking tot offertevragen, orders en contracten, bestelgegevens, etc.

(d)    Leveranciersgegevens: persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers

(e)    Gegevens over financiële transacties: bankrekeningnummers, bedragen, naam, datum, etc.

(f)    Personeelsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, opleiding, vakantiedagen en andere gegevens waarover we om wettelijke of contractuele redenen moeten beschikken

(g)    Werkplanning: planning, uitgevoerde en uit te voeren taken en projecten, inzetbaarheid, etc. van onze werknemers en freelancers

(h)    Gegevens over kandidaat-medewerkers en freelancers: naam, adres, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, opleiding, ervaring, vroegere werkgevers en alle andere informatie die de kandidaat zelf met ons deelt.

6.    BEWAARTERMIJNEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

Wij behouden je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wel moeten wij voldoen aan wettelijke bewaartermijnen van sommige gegevens en zijn wij gerechtvaardigd om je persoonsgegevens te bewaren indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of om ons te verdedigen tegen een dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Hieronder vind je een overzicht van onze bewaartermijnen:

 • In functie van klanten- en leveranciersbeheer: 3 jaar na het laatste contact
 • In functie van onze financiële administratie: 7 jaar vanaf 1 januari van volgend kalenderjaar of langer indien wettelijk verplicht (bijvoorbeeld in kader van subsidies)
 • In functie van personeelsbeheer: 5 jaar vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst
 • In functie van de werkplanning: 2 jaar na afloop project
 • In functie van aanwerving: tot 1 jaar mits toestemming om je gegevens te bewaren in onze talentpool, 4 weken na het einde van de procedure in het andere geval
 • Voor alle verwerkingen van je persoonsgegevens die gerechtvaardigd worden door je toestemming, kan je te allen tijde deze toestemming intrekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden voordat je je toestemming introk. Als het bewaren van de gegevens niet wordt gerechtvaardigd door een andere verwerking en rechtsgrond, zullen we deze ook verwijderen. Wij zullen ook de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om je voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bewaren.

7.    JOUW RECHTEN EN ONZE PLICHTEN

Je hebt verschillende rechten betreffende je persoonsgegevens. We sommen ze even op:

Recht op inzage
Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens die wij verwerken en je kan een kopie van deze persoonsgegevens verkrijgen. Echter enkel op voorwaarde dat dit ook de rechten en vrijheden van anderen respecteert. Een eerste exemplaar van deze kopie is kosteloos en bezorgen wij na controle van je identiteit.

Recht op verbetering
Als de persoonsgegevens die wij over je bijhouden onjuist of onvolledig zijn, kan je ons altijd vragen om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht op het wissen van je gegevens/vergetelheid

Je hebt ook recht op het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit kan indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • Je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn/worden
 • De verwijdering noodzakelijk is omwille van wettelijke redenen
 • Je je toestemming terugtrekt waarop de verwerking berust en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van deze gegevens.

Soms mogen we gegevens wettelijk niet wissen:

 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang of statistische doeleinden
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt, als een van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je bent het niet eens met de correctheid van de persoonsgegevens en dit gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • De verwerking is onrechtmatig, je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken
 • We hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze wel nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken indien:

 • We je toestemming hebben
 • We een rechtsvordering moeten instellen, uitoefenen of verdedigen
 • We de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon moeten beschermen
 • Er redenen van openbaar belang zijn

Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens
Als de verwerking van je persoonsgegevens berust op je toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is, kan je ons ook vragen om je persoonsgegevens naar een ander bedrijf te laten doorzenden. Dit recht op overdraagbaarheid is echter niet van toepassing als het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

Recht van bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, maar alleen wanneer de rechtsgrond voor de verwerking

 • In het algemeen belang is
 • In het kader van de uitoefening van openbaar gezag is dat aan ons is verleend
 • Een gerechtvaardigd belang betreft voor ofwel ons ofwel een derde

Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken. Wij mogen echter wel blijven verwerken als er gerechtvaardigde belangen voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden.
Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je te allen tijde en kosteloos het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit geldt ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je doet dit in de EU-lidstaat van je gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

In België dien je een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

In Nederland doe je dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.    CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacy Policy of over de verwerkingen van je persoonsgegevens? Of wil je een van je rechten uitoefenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

 • E-mail: info@xo10.io ter attentie van de Privacy Manager
 • Per post: Xo10 B.V., Pedro de Medinalaan 87a, b, 1086 XP Amsterdam

Wij zullen ons uiterste best doen om binnen de termijn van een maand na ontvangst van je verzoek te reageren. Als we geen gevolg kunnen geven aan je verzoek, of als we dit onmogelijk kunnen doen binnen een maand en wij de termijn willen verlengen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen. Mogelijk contacteren we jou om je identiteit te verifiëren, om zo misbruik te voorkomen.

9.    HET VERSTREKKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Onze diensten worden ondersteund door verschillende dienstverleners, die daarvoor ook in onze opdracht persoonsgegevens verwerken en opslaan. Wij gebruiken volgende types van dienstverleners:

 • De hosting provider van de website
 • Het CMS platform van de website
 • Een cloud CRM platform
 • Een cloud HR platform
 • Gegegevensopslag in de cloud
 • Cloud office-applicaties (inclusief e-mail)
 • Etc.

Het is mogelijk dat toegang verlenen tot je gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dat geval zijn wij genoodzaakt om hieraan te voldoen.

10.    DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte. Moest dit toch nodig zou zijn, garanderen wij ervan verzekerd te zijn dat de doorgifte de nodige garanties in acht neemt.

11.    ONZE WEBSITE

Onze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken je te linken naar onze sociale mediakanalen of die je in staat stellen om content te delen. Dit sociale mediakanaal is LinkedIn. Als je op dergelijke link klikt, is het mogelijk dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens over je profiel. Wij staan niet in voor de manier waarop deze sociale mediapartners je persoonsgegevens gebruiken. In dat geval treden zij op als verwerkingsverantwoordelijke. Voor jouw informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen veranderen):

 • LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

12.    COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine databestanden waarvoor een website aan je browser vraagt om die op je computer of mobiel apparaat te bewaren wanneer je de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookies laten de website toe om je acties of voorkeuren na verloop van tijd te ‘onthouden’. Afhankelijk van de browser die je gebruikt,  aanvaard je al dan niet bepaalde cookies, verwijder je ze  en blokkeer je ze. Sommige cookies zullen automatisch worden verwijderd van zodra je de website verlaat (de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op je computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om je te identificeren als een bezoeker van onze website (de zogenaamde ‘permanente cookies’).
Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie op je apparaat zal blijven, en een waarde, wat meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.

Waarom gebruiken wij cookies
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om het surfgedrag van onze bezoekers in kaart te brengen (bv. de bezochte pagina’s en de tijd die gespendeerd is per pagina). Cookies geven ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om statistieken te maken van geanonimiseerde persoonsgegevens. Zo begrijpen we beter hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij onze diensten kunnen optimaliseren. Dankzij cookies maken we onze website ook gebruiksvriendelijker, want we stemmen de website beter af op jouw interesses en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid van onze website of het onthouden van taalvoorkeuren.

Kortom, we gebruiken cookies voor:

 • Het verzamelen van websitestatistieken om de gebruikerservaring te verbeteren;
 • Het effect van marketingcampagnes meten en optimaliseren;
 • Online advertenties aanpassen aan je interesse;
 • Het gebruik van remarketing campagnes waarin wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die eerder op onze website zijn geweest;
 • Informatie delen via social media vanuit de website;

Over welke cookies gaat het
Zie hieronder een overzicht van alle cookies die we gebruiken voor een optimale website ervaring. 

Wil je eerder gegeven toestemming terugtrekken of aanpassen? Dat kan ook eenvoudig hieronder.

14.    AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Van tijd tot tijd brengen wij wijzigingen aan deze privacy policy aan. De meest recente versie van onze privacy policy vind je altijd terug op de website.
Deze Privacy Policy werd het laatst geüpdatet op 24 juli 2023.